Vastuullinen sidosryhmäyhteistyö

Hartelan vastuullisuus näkyy myös sidosryhmäyhteistyössä. Lue lisää erilaisista yhteistyön muodoista, käytännön esimerkeistä ja toimintatavoista.


Asiakkaat

Olemme nostaneet asiakkaan keskiöön tulevassa strategiassa. Asiakaskokemus on monen tekijän summa ja me kaikki voimme vaikuttaa siihen millainen yritys olemme ihan jokapäiväisessä työssämme ja mitä asiakkaamme meistä ajattelevat. Asiakas arvioi jokaisessa kohtaamisessa yritystä sekä aitoja tunteita sanojen ja tekojen takana. Paremmalla asiakasymmärryksellä voimme vaikuttaa päätöksentekoon ja valintoihin sekä lisätä suosittelua. Onnistunut asiakaskokemus näkyy positiivisesti kaikille.

 

Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvasti NPS:n avulla, joka kertoo kuinka todennäköisesti asiakkaasi suosittelevat yritystäsi.

 

Uuden Oma Hartela-sovelluksen kautta asiakas pääsee tutustumaan sähköisesti asuntonsa materiaalivalikoimaan, tilaamaan sisämateriaalit ja saa Hartelalta ajankohtaista tietoa yhtiön rakentamiseen liittyen. Oma Hartela toimii myös asiakkaan dokumenttipankkina ja asiakkaan yhteyshenkilöt löytyvät heti ohjelman etusivulta.

 

Alihankinta

Hartela käyttää sidosryhmäyhteistyössä alihankkijoita, jotka täyttävät yhteiskuntavastuut. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkistamme yritysten tilaajavastuudokumentit sekä tarvittavilta osin luottotiedot ennen sopimusten laadintaa. Alihankinta- ja materiaaliverkostomme koostuu pääosin kotimaisista toimijoista.  Tämä helpottaa omalta osaltaan yritysten em. taustojen valvontaa. Samalla tuemme myös kotimaisen työvoiman käyttöä.

 

Työturvallisuus on osa sidosryhmäyhteistyön vastuullisuutta. Työmaillamme noudatetaan yrityksemme työturvallisuusvaatimuksia. Näiden vaatimusten kautta pyrimme turvaamaan kaikille työmaiden työntekijöille turvallisen työskentely-ympäristön. Vaadimme mm. ennen työmaalle saapumista jokaiselta työntekijältä e-Perehdytyksen, ennen töiden aloitusta laaditaan ko. työn työturvallisuussuunnitelma urakoitsijamme toimesta sekä velvoitamme henkilökohtaisten suojainten käyttöä työmaa-alueilla. Huomioimme nämä asiat kirjaamalla ne sopimuksiimme ja valvomme niiden toteutumista päivittäisessä työssämme.

 

Oppilaitosyhteistyö

Olemme tehneet vuosia sidosryhmäyhteistyötä myös erilaisten oppilaitosten kanssa.

 

Hartela on mukana monilla eri paikkakunnilla oppilaitosten erilaisissa työhöntutustumismessuilla, rekrymessuilla sekä muissa tapahtumissa kertomassa rakennusalasta sekä yrityksestämme. Rakennusala tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä jokaiselle.

Opinnäytetöiden ja diplomityöntekijöiden kanssa on tehty monia vuosia yhteistyötä. Hartelalle on tuotettu lopputöitä teknisiltä ja kaupallisilta linjoilta ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista. Monet ovat myös työllistyneet Hartelaan tämän jälkeen.

Hartelassa on käynnissä ympäri vuoden erilaisia työharjoitteluita. Sen lisäksi työllistämme joka kesä kymmeniä kesätyöntekijöitä työmaillamme eri paikkakunnilla.

 

Teemme yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön, tapaturmavakuutusyhtiö ja koulutusta tarjoavan oppilaitoksen kanssa koskien henkilöitä, jolla on haasteita työkyvyn ylläpitämisen kanssa. Tämä on mahdollistanut sen, että esim. fyysisen työn estyessä rakennustyöntekijä on voinut kouluttautua työnjohtotehtäviin ja hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan alalta ja Hartelasta.

 

Lisäksi sidosryhmäyhteistyö näkyy myös koulutuksessa. Hartelalaiset ovat käyneet vetämässä rakennusalan kursseja ja opettamassa niin ammattikouluissa kuin ammattikorkeakouluissakin eri paikkakunnilla.

Kuva Hartelan työntekijästä työmaalla

Case esimerkki: Jari Laiho palkittiin työpaikkaohjaajana

Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset palkitsivat diplomein alueensa työssäoppimispaikkoja ja työpaikkaohjaajia, jotka perehdyttävä oman työnsä ohella opiskelijoita työn tekemiseen työpaikoilla. Hartelan Jari Laiho palkittiin jo kolmannen kerran tästä hienosta teosta. Vuosien yhteistyö oppilaitosten kanssa on vienyt Jarin opettamaan myöskin Teknilliseen korkeakouluun, jossa hän on pitänyt 1-2 tuntia viikoittain parin viimeisen vuoden ajan.

 

Jari on ottanut säännöllisesti yli 10 vuoden ajan harjoittelijoita omille työmailleen. Harjoittelijat ovat olleet mm. Turun aikuiskoulutuskeskuksesta, Turun ammatti-instituutista ja Novidasta. Paikallisten opiskelijoiden lisäksi työmailla on ollut vaihto-oppilaita.

 

Hartelassa harjoittelijat saavat kokemusta, jota monesta muusta paikasta ei välttämättä saa. Heidät on otettu osaksi arjen tekemistä siten, että he kulkevat kokeneemman ammattilaisen mukana mestari-kisälli -periaatteella. Heille tehdään ePerehdytys ja opetetaan alusta asti turvallisen työn tekemisen tavat. He pääsevät mukaan tekemään laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä. Samalla Hartela on saanut oppivaista työvoimaa työmaalle ja on voinut vaikuttaa rakennusalan kiinnostavuuteen, työnantajamielikuvaan sekä luomaan tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuksia.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.