Vastuullisuuslupaukset

Hartela on rakennusliike, joka elää ajassa. Osallistumme suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja tuotamme arvoa asiakkaillemme. Arvomme ovat asiakasläheisyys, ammattiylpeys ja aloitteellisuus.


Visiomme on olla kestävää huomista rakentava perheyhtiö, jolla on syvällinen asiakasymmärrys. Katsomme yli 80-vuotiaana perheyrityksenä kauas. Strategiakaudella vuoteen 2025 toimintaamme ohjaavat Hartelan vastuullisuuslupaukset. 

Vähemmän on enemmän

Teemme työmme kerralla kuntoon ja olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Rakentamisen materiaalitehokkuudella tarkoitetaan materiaalihävikin ehkäisyä, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalien kierrätystä. Materiaalitehokas rakentaminen säästää luonnonvaroja sekä kustannuksia, ja vastuullisuuslupauksemme onkin rakentaa materiaalitehokkaasti. 

Lupaus 1. Teemme työmme kerralla kuntoon
 

Teemme sekä yksittäiset työtehtävät että kokonaiset hankkeet ammattiylpeydellä ja oikea-aikaisesti sovittuun lopputulokseen. Toimintajärjestelmämme sisältää myös vastuullisuusnäkökohdat. Suoritamme työmailla vastuullisuusauditointeja. 

 

Lupaus 2. Rakennamme materiaalitehokkaasti 

Rakentamisen materiaalitehokkuudella tarkoitetaan periaatetta tai toimintatapaa, jonka avulla ehkäistään materiaalihävikkiä ja vähennetään syntyvän jätteen määrää. Pyrimme tähän yhdenmukaisella tuotannonohjauksella, huomioimalla materiaalitehokkuuden suunnittelussa ja hankinnoissa sekä kierrättämällä ylijäämämateriaalia. Kehitymme kohti jätteettömiä työmaita ja sitoutamme henkilöstömme sekä alihankkijamme näihin tavoitteisiin. 

Pienennämme jalanjälkiä, suurennamme kädenjälkiä

Vastuullisuustyössämme ympäristön kannalta keskeisimmiksi teemoiksi ovat nousseet rakentamisen ja rakennusten elinkaarenaikaiset ilmastovaikutukset ja energiankulutus. Koska
Suomessa rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 35 % maan hiilidioksidipäästöistä, rakennukset ovat ilmastonmuutoksen ratkaisijoita. Haluamme omalta osaltamme kantaa vastuumme ilmastonmuutoksen torjunnasta ja olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Lupauksemme on, että kehitymme tuottamaan hiilineutraaleja rakennuksia.

Lupaus 3. Kehitymme tuottamaan hiilineutraaleja rakennuksia

 

Rakennusten ilmastohaittojen vähentäminen ja hyötyjen lisääminen on kehittymispolku, jossa useassa rakentamisen vaiheessa opitaan tekemään asioita kestävämmin. Siirrymme tuottamaan A-energialuokan rakennuksia, mahdollistamme uusiutuvan energian käytön ja suosimme vähähiilisiä materiaaleja. Suunnitelmamme kohti hiilineutraalia Hartelaa vuonna 2035 esitämme hiilitiekartassamme.

 

Lupaus 4. Lisäämme myönteisiä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön

 

Teemme aktiivisia tekoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Myönteiset ympäristövaikutukset kattavat myös turvallisen kaupunkirakenteen ja viihtyisän asuinympäristön. Opastamme asiakkaitamme niin, että rakennusten käyttäjät voivat arjessaan tehdä vihreitä ja vähän kuluttavia valintoja. Huomioimme tonttien hankinnassa ympäristönäkökohdat, ja lisäämme tonttikriteereihin luontoyhteyden.

Meille jokainen on arvokas

Hartelan menestymisen edellytys on hyvinvoiva työyhteisö, jossa jokainen kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä. Meille jokainen
on arvokas omana itsenään ja olemme sitoutuneet luomaan turvallisen työympäristön kaikille.

Lupaus 5. Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti turvallisessa työympäristössä 

 

Toimimme tietoisesti edistäen, kehittäen ja ylläpitäen yhdenvertaisuutta jokaisena päivänä. Työpaikalla on mahdollisuus onnistua ja edetä niin yksilönä kuin yhteisönä. Tarkastelemme virheitä aina oppimisen kannalta. Suunnittelemme ja toteutamme työtilat sekä työ- ja tuotantomenetelmät niin, että fyysinen ja psykososiaalinen turvallisuus toteutuu kaikille.

 

Lupaus 6. Meille työ on osa hyvää elämää 

 

Luomme ihmisille puitteita loistaa ammatillisesti, kehittyä ja tehdä itselleen merkityksellistä työtä. Meillä ihmiset tulevat kuulluiksi. Työn ja muun elämän yhdistäminen on meillä helppoa. Kannustamme henkilöstöä kestäviin valintoihin sekä pitämään huolta työkyvystään. Työn tarjoamat edut tuottavat hyvää elämää myös työn ulkopuolelle. Ymmärrämme roolimme työn tarjoajana sekä perehdytyksen ja lähijohtamisen merkityksen.

Olemme yhtä suurta perhettä

Meille on tärkeää, että jokainen voi tunnistaa oman roolinsa Hartelan vastuullisuustyössä, ja tehdä merkityksellistä sekä tuloksekasta työtä.
Haluamme luoda kannustavan ja innostavan työilmapiirin. Työmme yhteisöllisyyden rakentamiseksi on tuottanut myös tulosta: ansaitsimme vuonna 2022 People Power -tutkimuksen pohjalta Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen. 

Lupaus 7. Toimimme vuorovaikutteisesti pelisäännöistä kiinni pitäen 

Yhteiset tavoitteet, pelisäännöt ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ohjaavat toimintaamme. Henkilöstömme ymmärtää roolinsa strategian toimeenpanijana sekä toimintakulttuurin muokkaajana. Kehitämme viestintäympäristöämme niin, että kaikilla työntekijäryhmillä on pääsy oleellisen tiedon äärelle. Sidosryhmävuorovaikutuksemme on kuuntelevaa ja systemaattista. Hankintojamme ohjaa vastuullisuusliite.

 

Lupaus 8. Kehitymme sidosryhmiemme kanssa tuottamaan arvoa asiakkaalle

Syventämällä asiakasymmärrystämme rakennamme kestävämpää huomista. Tunnistamme asiakkaidemme vastuullisuusodotukset ja kehitämme toimintaamme ja osaamistamme läpi arvoketjun vastaamaan näitä odotuksia. Toteutamme EU-taksonomian ja ympäristöluokitusjärjestelmien mukaisia kohteita. Hartelalaisilla on merkittävä rooli asiakasarvon luomisessa,  vastuullisuustiekartan toimenpanossa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Kannustamme hartelalaisia tuomaan esiin ideoita, kehityskohteita ja käymään vuoropuhelua sekä viestimään asiakkaiden kanssa vastuullisuusteemoista.

Teemme hallitusti hyvää

80-vuotinen historiamme velvoittaa meitä toimimaan pitkäjänteisesti sekä taloudellisesti vastuullisesti. Kannattavan liiketoiminnan ja vakavaraisuutemme ansiosta pystymme myös luomaan hyvää Suomeen: työpaikkoja hartelalaisille ja kumppaneillemme, kannattavia hankkeita sekä kestävästi toteutettua rakennettua ympäristöä.

Lupaus 9. Olemme vakavaraisia ja vastaamme rakentamistamme kohteista 

 

Haluamme pitää huolta taloudellisesta vakavaraisuudestamme pitkäjänteisesti kehittämällä kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme sekä panostamalla pitkiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuksiin. Hartelan oma pääoma ja hyvä vakavaraisuus luovat edellytykset terveelle liiketoiminnalle erilaisissa suhdannetilanteissa. Pyrimme toiminnassamme ennakoitavuuteen, ja toimimme antamiemme sitoumusten mukaisesti.

 

Lupaus 10. Raportointikäytänteemme ovat tasapainoisia 

 

Pyrimme toimintatavoissamme aina tarkoituksenmukaisuuteen. Raportointikäytäntömme ovat sääntelynmukaisia ja raportoimme vastuullisuudesta avoimesti. Palkitsemisperiaatteemme ovat läpinäkyviä ja johtamiskäytännöt tasapuolisia. Vastuullisuus näkyy myös järjestelmällisessä ja säännöllisessä riskienhallinnassa, jolla lisäämme taloudellista vakauttamme.

Sivuilla esitetyt visualisointikuvat ovat luonnoskuvia kohteista, eivät kuvauksia yksityiskohdista tai väreistä.

Visualiointikuvissa voi esiintyä myös lisähintaisina muutostöinä tilattavia materiaaleja.